Inspraak Visie Open Ruimte

Reactie B-team Oisterwijk op Visie Openbare Ruimte

We willen beginnen met een groot compliment te maken voor de wijze waarop deze visie tot stand is gekomen. Diverse sessies met inwoners, stakeholders en het betrekken van het burgerpanel bij deze visie, hebben veel input opgeleverd. Vervolgens is er hard gewerkt op deze input om te zetten in een Visie Openbare Ruimte met indrukwekkende gebiedspaspoorten.

Enthousiast zijn we als B-team over de keuze voor open bestrating door alleen nog gebakken stenen toe te passen op 30 km wegen. Ook zijn we blij met het streven om de omgeving groener te maken. Verder past het bij onze ambitie het aantal bomen en plantensoorten te vergroten in onze gemeente. Wij wijzen u er wel op dat dit géén reden mag zijn sneller tot kap van bestaande bomen over te gaan. Wij hopen bovendien dat dit streven leidt tot een strenger kapverbod in onze gemeente. Als laatste willen wij een compliment geven voor de aandacht in deze concept Visie voor ‘lichtverontreiniging.

.

Als je bedenkt dat 80% van onze inwoners groot belang hecht aan biodiversiteit in de openbare ruimte en uit de sessie met stakeholders ‘groen’ en ‘natuur’ de meest genoemde items zijn, dan kan het niet zo zijn dat je in deze visie opneemt dat versterken van biodiversiteit uitgangspunt is maar vervolgens schrijft dat je biodiversiteit toepast op plaatsen die daarvoor geschikt zijn.

Naar ons idee gaan hier twee zaken mis:

  • Welke definitie van biodiversiteit is hier gehanteerd?

Voor alle raads- en commissieleden die vorige week bij de conferentie zijn geweest moet na de lezing van de stadsecoloog van Tilburg duidelijk zijn dat biodiversiteit altijd en overal een plek kan krijgen. Het gaat niet alleen om plantjes en bomen. Het gaat ook om de omstandigheden die je creëert door bijv. nestkasjes op te hangen, heggen aan te planten, gaten in palen te boren voor de insecten, enz. Als je je blijft focussen op ‘plaatsen die daarvoor geschikt zijn’ komen we niet veel verder. Kijk ook nog eens naar de mogelijkheden op onze industrieterreinen. Stimuleer ondernemers heggen te plaatsen, schuilplaatsen voor dieren te creeren.

  • Er wordt niet het gewicht aan herstel van biodiversiteit gegeven waar de samenleving om vraagt.

Hoewel hoofdstuk ‘Kaders en Uitgangspunten” schematisch aangeeft dat gemeentelijk beleid uitgangspunt is voor de Visie, geldt ‘Versterken van Biodiversiteit’ niet als uitgangspunt. Dit ondanks de onlangs aanvaarde motie van D’66 waarin is opgeroepen om biodiversiteit als belangrijk uitgangspunt te hanteren bij het opstellen en actualiseren van plannen mbt al het groen in onze gemeente, zoals kapbeleid, landschapsvisie én de omgevingsvisie. Door herstel van biodiversiteit slechts als ambitie op te nemen, wordt voorbijgegaan aan deze belangrijke motie.

‘Versterken van de biodiversiteit als uitgangspunt’ kan alleen al door de formulering niet als ambitie worden weggezet.

  • We zijn onthutst over de vooringenomen wijze waarop de Visie de bomen in onze gemeente benadert.

Bomen zouden veel overlast bieden; dit zou de reden zijn dat mensen de auto pakken. Bomen zouden qua formaat en plaats moeilijk handhaafbaar zijn. En in Oisterwijk zouden veel plaatsen zijn waar prachtige, waardevolle bomen ten koste gaan van andere gebruiksfuncties. Zonder knelgevallen en de boomwortelproblematiek die om een oplossing vragen te bagatelliseren, kan er vanuit weging met andere ambities (klimaatadaptatie, gezondheid, hittestress, wateropvang, leefbaarheid, CO2 neutraal en biodiversiteit) ook anders tegen waardevolle bomen in onze gemeente kunnen worden aangekeken.

Weet u dat een boom pas na 30mjaar CO2 neutraal is en een grote boom vervangen door een nieuwe boom dus een enorme achteruitgang betekent?

  • We missen een afwegingskader

Wij vrezen dat biodiversiteit bij de concrete uitwerking van de visie onvoldoende tot zijn recht komt. Wij vinden dat de visie op hoofdlijn een beeld moet geven hoe de 15 ambities bij uitwerking elkaar kunnen versterken en bij tegenstrijdigheden onderling afgewogen moeten worden. Uit niets blijkt dat sommige afwegingen van ambities in de toekomst anders gaan verlopen dan vóór het vaststellen van de Visie Openbare Ruimte.

Moeten er geen gewichten aan ambities worden toegekend in de vorm van afwegingsprincipes- zoals ‘ja mits, of ‘nee, tenzij en ‘afwegingsladders’ of ‘richtinggevende principes’. Hoe wordt gegarandeerd dat biodiversiteitsherstel niet een ambitie blijft?

  • De Visie gaat onvoldoende in op de groei van de openbare ruimte

We weten allemaal dat er plannen ontwikkeld worden voor woningbouw. Er zal nieuwe openbare ruimte ontstaan. Wij vinden dat de Visie onvoldoende ingaat op eisen die aan deze nieuwe openbare ruimte moeten worden gesteld. Wat zijn de lessen die geleerd zijn van de huidige openbare ruimte die we in nieuw te ontwerpen openbare ruimte kunnen toepassen?

Wij waarderen de uitspraak in de Visie; ‘Bij nieuwe ontwikkeling sturen wij op meer openbaar gebied waardoor er voldoende ruimte voor hoofwaardig en meer biodivers groen ontstaat’. Maar zoals al in mijn inleiding aangegeven, biodiversiteit is méér dan alleen groen. En het begrip ’meer’ is rekbaar. Wij pleiten voor een richtgetal voor de verhouding tussen nieuwe openbare ruimte en andere voorzieningen die een beroep doen op ‘ruimte’.

Afsluitend, wij pleiten er als B-team voor biodiversiteit beter te verankeren in deze Visie, iets wat de samenleving (80%) en de stakeholders van u als gemeente vragen. Als B-team beschikken wij over een brede expertise, ook op vlakken die ontbreken bij de gemeente. Wij zijn en blijven bereid als betrokken inwoners om mee te denken in kansen voor biodiversiteitsherstel en groenstructuren in onze Gemeente.

April 2022

Scroll naar boven